• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Bwrdd Cyfarwyddwyr Cymru Gynnes

  • Home / Bwrdd Cyfarwyddwyr Cymru Gynnes

Bwrdd Cyfarwyddwyr Cymru Gynnes

Professor Phil Jones

Yr Athro Phil Jones (Cadeirydd)

Phil is Head of School and Director of Architectural Science at the Welsh School of Architecture (WSA), Cardiff Mae Phil yn Bennaeth Ysgol a Chyfarwyddwr Gwyddor Bensaernïol yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ganddo enw da yn y wlad hon ac yn rhyngwladol fel arbenigwr blaenllaw yn ei faes, sef defnyddio ynni, dylunio amgylcheddol a chynaliadwyedd yn yr amgylchedd adeiledig. O dan ei arweinyddiaeth, mae Ysgol Bensaernïaeth Cymru wedi dod yn un o’r ysgolion mwyaf ac uchel ei pharch yn y Deyrnas Unedig. Mae Phil wedi gweithredu fel cynghorydd i lywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer rheoliadau adeiladu ac mae wedi cadeirio nifer o weithgorau. Ar hyn o bryd, mae’n gadeirydd ar rwydwaith COST C23 Ewrop ‘Amgylcheddau Adeiledig Trefol Carbon Isel’ sydd ag 19 o aelod-wladwriaethau. Ymunodd Phil â Chymru Gynnes fel Aelod ac fel Cadeirydd y Bwrdd pan sefydlwyd y cwmni yn 2004.

jayneann hamilton

JayneAnn Hamilton

Mae gan JayneAnn brofiad sylweddol o ddarparu gwasanaethau cymorth o fewn nifer o wahanol sefydliadau yn cynnwys manwerthu, sefydliadau dielw a chwmnïau preifat. Gyda gradd yn y gyfraith o Ysgol Economeg Llundain a dros 30 o flynyddoedd o brofiad fel swyddog adnoddau dynol proffesiynol mae hi bellach yn rhedeg ei chwmni ymgynghori Adnoddau Dynol ei hun. Mae gan Jayne hanes o lwyddiant mawr o ran cefnogi twf a rheoli newid mewn sefydliadau llwyddiannus. Mae’n aelod o’r Bwrdd ac yn gyn Gadeirydd o Fwrdd Corfforaethol coleg addysg bellach mawr yn Ne a Gorllewin Cymru. Daeth JayneAnn yn aelod o fwrdd Cymru Gynnes yn Awst 2010.

kevin rendell

Kevin Rendell

Mae gan Kevin fwy na 16 mlynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant nwy a thrydan rheoledig ac ymunodd â Bwrdd Cymru Gynnes ym Mehefin 2012. Astudiodd Economeg a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac enillodd MBA o Ysgol Fusnes Warwig. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i’r Grid Cenedlaethol lle mae wedi gwneud sawl swydd yn cynnwys swyddi rheoleiddio, masnachol, gweithredol ac ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid. Yn Hydref 2011 sefydlodd Kevin dîm Materion Allanol o fewn y Grid Cenedlaethol i sicrhau trefn gyson o ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid ar draws rhaglen adeiladu £11 biliwn 8 mlynedd y Grid Cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys darparu cyfeiriad strategol a chymorth ymarferol i gynlluniau mawr y Grid Cenedlaethol fel y rhai yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru, Cumbria, Suffolk a Gwlad yr Haf. Mae Kevin bellach yn Bennaeth Datblygu Seilwaith Mawr yn y Grid Cenedlaethol. Y tu allan i’w waith mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i amser yng nghwmni ei deulu ifanc, ond pan gaiff gyfle mae’n dal i fwynhau chwaraeon, yn enwedig ambell rownd o golff.

steve edwards

Steve Edwards

Steven J Edwards, BSc Anrhydedd, ACMA, MIGEM Pennaeth Rheoleiddio a Masnachol, Wales & West Utilities Ltd. WWU yw’r cwmni rhwydwaith dosbarthu nwy sy’n cludo nwy ac yn darparu gwasanaeth argyfwng nwy i Gymru gyfan a De Orllewin Lloegr. Mae WWU yn berchen ac yn cynnal dros 35,000km o bibelli dosbarthu Nwy sy’n gwasanaethu dros 2.5m o bwyntiau cyflenwi. Ers 2009, mae Steve wedi helpu i ddatblygu a darparu’r cynllun Cysylltiadau Tlodi Tanwydd: Dosbarthu Nwy gydag Ofgem a phartïon eraill yn y diwydiant. Gan weithio gyda’i bartneriaid, mae WWU bellach wedi darparu dros 10,000 o gysylltiadau tlodi tanwydd sy’n golygu bod teuluoedd mewn angen mwyaf drwy Gymru a De Orllewin Lloegr yn elwa. Mae Steve hefyd wedi bod yn ymwneud yn agos ag adolygiad Ofgem o reoliad RPI-X, sydd wedi arwain at Reoliad “RIIO”. Steve a arweiniodd y broses o gyflwyno cynllun busnes “RIIO” i Wales and West Utilities gan arwain at gytuno ar setliad gydag Ofgem am yr 8 mlynedd nesaf. Mae Steve hefyd yn Aelod o Fwrdd y Gymdeithas Rhwydweithiau Ynni ac yn 2011 rhoddodd dystiolaeth ar ran y Gymdeithas Rhwydweithiau Ynni, i’r Pwyllgor Dethol Ynni ar y rôl yn y dyfodol ar gyfer Nwy yn y Deyrnas Unedig.

mari arthur

Mari Arthur

Ar hyn o bryd Mari yw Cyd-gyfarwyddwr Cynnal Cymru – Sustain Wales ac mae’n strategydd marchnata a busnes profiadol sydd wedi gweithio mewn nifer o sectorau preifat a chyhoeddus. Cyn hynny bu Mari’n rheoli ymgynghoriaeth farchnata am wyth mlynedd ac mae wedi gweithio’n rheolaidd gyda sefydliadau yn y Dwyrain Pell, y Dwyrain Canol a Rwsia i ddatblygu busnes a chysylltiadau â Chymru. Mae Mari Hefyd yn berchen ar ddau fusnes yng Nghaerdydd, sba iechyd a Meithrinfa Ddydd Eco Organig. Mae wedi byw yng Nghaerdydd ers 15 blynedd cyn hynny bu am gyfnodau yng Nghaerfyrddin, Aberystwyth a Llanystumdwy ond mae’n dod yn wreiddiol o Drimsaran.

Heather Beynon ACCA BA (Anrhydedd)

Mae Heather yn gyfrifydd cymwysedig a chwblhaodd ei hyfforddiant a’i harholiadau ACCA ar gyfer Broomfield and Alexander, y cwmni cyfrifwyr annibynnol mwyaf yng Nghymru. Mae gan Heather dros 15 mlynedd o brofiad mewn sawl maes busnes yn cynnwys elusennau a sefydliadau dielw. Enillodd Heather Fedal Aur am gael y marc cyfun uchaf yn ei harholiadau proffesiynol a safwyd gan 6,500 o bobl drwy’r byd a hefyd derbyniodd wobr Julian Hodge am y marc uchaf yng Nghymru. Mae gan Heather hefyd radd BA Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cyfrifo a Chyllid.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001