• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Gas Connection Grants

Grantiau Cysylltiad Nwy

I nifer o gartrefi, mae newid i system gwres canolog nwy yn gallu gwella sgôr effeithlonrwydd ynni’r cartref a lleihau biliau tanwydd yn sylweddol. Rydym yn gweithio gyda Wales & West Utilities ar y Cynllun Cymorth Cartref Cynnes sy’n cynnig grantiau i gartrefi ar gyfer cysylltiad nwy a thalebau i gwsmeriaid cymwys. Yna gellir defnyddio’r rhain yn erbyn cost cysylltiad nwy newydd..

Miloedd eisoes wedi cael cymorth

Ers i’r cynllun ddechrau yn Hydref 2009, mae mwy na 12,000 o gartrefi wedi derbyn grantiau cysylltiad nwy tuag at gost cysylltu â’r prif gyflenwad. Bydd y cynllun yn cael ei weithredu tan o leiaf 2021 ac rydym wedi ymrwymo i helpu Wales & West Utilities i gysylltu 6,000 o gartrefi eraill â’r rhwydwaith nwy.

gas connection grants

Pwy sy’n gymwys i gael taleb?

Os ydych yn berchen ar eiddo preifat neu’n rhentu eiddo gallech fod yn gymwys i dderbyn taleb cysylltiad nwy. Mae tair ffordd:

  • Os ydych yn byw mewn eiddo ar rent neu mewn perchnogaeth breifat mewn ardal sydd wedi ei dewis gan y llywodraeth i gael cymorth
  • Os ydych yn byw mewn eiddo ar rent neu mewn perchnogaeth breifat a’ch bod yn derbyn budd-daliadau cymwys allweddol
  • Os ydych yn denant cymdeithasol neu’n byw mewn eiddo ar rent neu mewn perchnogaeth breifat a’ch bod yn gwario canran uchel o incwm gwario ar danwydd i’r cartref
gas connection grant wales

Mae Warm Wales yn helpu cartrefi yng Nghymru, tra bod Warm West ein chwaer gwmni yn gweithio yn Ne Orllewin Lloegr.

Sut mae’n gweithio

Llenwch y Ffurflen Gais am Grant a byddwn yn gadael i chi wybod yn syth os ydych yn gymwys i allu cael cyfraniad tuag at eich cysylltiad nwy. Os ydych yn gymwys, byddwn yn anfon Taleb Cysylltiad Nwy atoch i’w defnyddio tuag at gost y cysylltiad nwy.

Yna dylid anfon y daleb hon, ynghyd ag unrhyw daliad ychwanegol sydd ei angen, a ffurflen derbyn dyfynbris wedi’i harwyddo, i Wales & West Utilities fydd yn trefnu i wneud eich cysylltiad nwy.

Nodyn pwysig: Dylech wneud cais am gyfraniad tuag at eich cysylltiad nwy CYN talu Wales & West Utilities am y cysylltiad nwy.

Cais am Grant Cysylltiad Nwy

I wybod a ydych yn gymwys i gael grant cysylltiad nwy gallwch ein ffonio ar 01656 747 622 neu llenwch ffurflen gais ar-lein.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001