• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Ffurflen Gais am Grant

Cais am Grant Cysylltiad Nwy

I weld a ydych yn gymwys i gael grant cyn i chi dalu am gysylltiad newydd, llenwch ein ffurflen gais ar gyfer grant nwy.

I gael cymorth i lenwi’r ffurflen hon neu uwchlwytho dogfennau ategol gallwch ffonio ein llinell gymorth: 01656 747623 neu e-bostiwch ni: information@warmwales.org.uk

Rhan A

Rhaid llenwi pob maes sydd wedi’i ddynodi â * . Rhaid i chi ateb bob cwestiwn yn Rhan A, B a C er mwyn asesu a ydych yn gymwys. Os na fyddwch yn ateb unrhyw gwestiwn, mae'n bosibl y bydd oedi yn y broses o asesu eich cais.

Teitl *
    Arall:

Enw *

Cyfeiriad *

Cod post *

Rhif ffôn

Eich ebost *

Cyfeiriad ar gyfer y Cyflenwad Nwy *

Cod post *

Rhif ffôn

Ticiwch y blwch priodol ar gyfer bob cwestiwn yn Rhan A

1. Ydych chi’n byw yn y cyfeiriad lle ceir y cyflenwad nwy? *
YdwNac ydw (Rhaid i chi fyw yn y tŷ i hawlio grant)

2. Ydych chi ar hyn o bryd yn:

Adeiladu eich tŷ *
YdwNac ydw

Adnewyddu eich tŷ *
YdwNac Ydw

3. Ydych chi'n:

A. berchennog yr eiddo? *
YdwNac ydw (Os mai Ydw oedd yr ateb, rhowch dystiolaeth o berchnogaeth)

B. Byw yn yr eiddo? (yn byw yn y cartref ond nid yn berchen arno nac yn ei rentu) *
YdwNac ydw (Os mai Ydw oedd yr ateb, rhowch dystiolaeth eich bod yn byw yno)

C. tenant preifat? *
YdwNac ydw (Os mai Ydw oedd yr ateb, rhowch dystiolaeth o gytundeb tenantiaeth)

D. tenant cymdeithas dai neu awdurdod lleol? *
YdwNac ydw (Os mai Ydw oedd yr ateb, rhowch dystiolaeth o gytundeb tenantiaeth)

(Os mai Ydw oedd yr ateb, dewiswch gopi o ddogfen y gofynnwyd amdani i’w huwchlwytho)

I denantiaid: rhowch Enw/Cyfeiriad/Rhif ffôn y Landlord yn y blwch isod:

Enw

Cyfeiriad Gohebiaeth

Rhif ffôn

4. Faint o bobl (yn cynnwys plant) sydd yn eich cartref?

Nifer yr oedolion sy’n Wrywod a’u hoed

Nifer yr oedolion sy’n Fenywod a’u hoed

Nifer y Plant a’u hoed

5. Oes rhywun gartref fel arfer yn ystod y dydd? *
OesNac oes

6.a. Beth yw’r incwm cyfun dros flwyddyn, ar ôl talu unrhyw dreth neu Yswiriant Gwladol, yr holl bobl sy’n byw yn eich cartref? (Dylech gynnwys pob cyflog, budd-dal, pensiwn, llog ar gynilon neu unrhyw arian arall a dderbynnir - ar ôl talu treth ac unrhyw Yswiriant Gwladol.)
Incwm - ar ôl treth: bob wythnos, mis neu flwyddyn

Bob Wythnos £

Bob Mis £

Bob Blwyddyn £

6.b.Beth yw costau cynnal eich cartref ac ydych chi’n derbyn unrhyw gymorth i dalu biliau eich cartref?

Costau cynnal eich cartref bob blwyddyn

Morgais £

Rhent £

Treth y Cyngor £

Cymorth ariannol tuag at y cartref bob blwyddyn

Cymorth tuag at y morgais £

Budd-dal tai £

Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor £

7. Esboniwch os yw:

eich cyfenw’n wahanol i’r enw ar eich tystiolaeth

eich cyfeiriad yn wahanol i’r cyfeiriad ar eich tystiolaeth

8.a. Sut ydych chi’n talu am ynni eich cartref? *
Bob chwarterchwarterDebyd UniongyrcholTalu ymlaen llaw

8.b. Faint ydych chi’n ei dalu am ynni eich cartref mewn blwyddyn?

Dewiswch eich tanwydd presennol

Os mai Economi 7 yw eich tanwydd, rhowch gost uned y Dydd ac uned y Nos
Cost uned y dydd £
Cost uned y nos £

Tâl sefydlog bob blwyddyn (os yw’n berthnasol)
£

Cost fesul kWh \ litr \ tunnell
£

Rhan B

Datganiad o Fudd-daliadau

Lle ydych chi’n byw? *
LloegrCymru

Eich budd-daliadau

Ticiwch bob blwch os ydych yn hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol:

Credyd PensiwnLwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwmCredyd Treth Gwaith (Trothwy Enillion Uchaf yn berthnasol)Credyd Treth Plant (Trothwy Enillion Uchaf yn berthnasol)Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar IncwmCymhorthdal IncwmGostyngiad Treth y Cyngor (Cymru’n unig)Credyd Cynhwysol

Budd-daliadau eich gŵr, gwraig, partner (Cymru’n unig)

Ticiwch bob blwch os yw eich partner yn hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau presennol (Cymru’n unig):

Credyd PensiwnLwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwmCredyd Treth Gwaith (Trothwy Enillion Uchaf yn berthnasol)Credyd Treth Plant (Trothwy Enillion Uchaf yn berthnasol)Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar IncwmCymhorthdal IncwmGostyngiad Treth y Cyngor (Cymru’n unig)Credyd Cynhwysol

(Bydd angen copïau o lythyrau dyfarnu budd-dal, dewiswch ffeil i’w uwchlwytho)

Rhan C

1. Pryd adeiladwyd eich cartref? *
Cyn 19001900-19291930-19491950-19661967-19751976-19821983-19901991-19951996-20022003-2006Ar ôl 2007

2. Pa fath o gartref sydd gennych? *
ByngaloFflatMaisonette

3. Ydi eich cartref yn: *
Dŷ SenglTŷ PârTŷ penTŷ canol terasFflat

4. Lefel y Llawr (ar gyfer fflatiau a maisonettes yn unig)
Llawr uchafLlawr canolLlawr isafLlawr gwaelod

5. Sawl llawr sydd yn eich cartref:

6. Sawl ystafell wely sydd yn yr eiddo:

7. Sawl ystafell fyw/fwyta sydd yn yr eiddo:

8. Faint o’ch cartref sydd â gwydrau dwbl: *
DimRhan fach (hyd at 25%)Hanner (50%)Rhan fwyaf (75%)I gyd (100%)

9. Ydi fframiau’r ffenestri’n: *
GoedPlastig / UPVCMetel

10. Sut fath o do sydd gan eich cartref? *
FflatTo crib – Dim mynediadTo cribTo crib (Gwellt)To crib / Mynediad i’r atigAnnedd arall uchod

11. Beth yw dyfnder deunydd inswleiddio’r atig? *
½”/12mm1”/25mm2”/50mm2.5”/75mm4”/100mm6”/150mm8”/200mm10”/250mm12”/300mm12+”/300mm+Deunydd inswleiddio to fflatDimDim yn gwybod

12. Ydi eich waliau allanol yn: *
Frics SoletWaliau CeudodFfrâm GoedConcridCerrigArall

(os dewiswyd Arall, manylwch)

13. Pa fath o ddeunydd inswleiddio waliau sydd gennych: *
Dim Deunydd InswleiddioDeunydd Inswleiddio Waliau CeudodDeunydd Inswleiddio Waliau mewnolDim yn gwybodFel pan adeiladwyd y cartrefDeunydd Inswleiddio Allanol

Rhan D

1. Beth yw prif system wresogi eich cartref? *
Boeler SafonolSystem Aer CynnesBoeler CyddwysoGwresogyddion StôrBoeler CyfunTanau/ Gwresogyddion YstafellBoeler Cyddwyso-CyfunArall

Os dewiswyd Arall, manylwch:

Gwneuthuriad:

2. Pa danwydd mae eich prif system wresogi’n ei ddefnyddio? *
Glo carregGlo (tân agored yn y grât)Glo (gwresogyddion ystafell caeedig)Naddion prenCoedPeledi coed (swmpgyflenwad)LPG/Nwy potelSwmpgyflenwad LPG (Tanc)Olew gwresogiTrydan – oriau brigTrydan – nid oriau brig (gwresogyddion stôr nos)

3. Pa offer rheoli sydd gan eich system wresogi:
Dim offer rheoliThermostat Gwresogydd/TânRhaglennydd a thermostat ystafellThermostat falf rheiddiadurOffer Rheoli LlawOffer Rheoli Awtomatig

4. Os oes gennych foeler, nodwch wneuthuriad/rhif model eich boeler:

Gwneuthuriad:

Model:

5. Ydi eich boeler:
Ar y walAr y llawrBoeler cefn tân

Rhan E

Mae Cwestiynau 1 i 5 isod yn cyfeirio at y ffordd yr ydych yn gwresogi dŵr poeth yn eich cartref:

1. Sut ydych chi’n gwresogi dŵr poeth yn eich cartref: *
O’r brif system wresogi (boeler)O ffynhonnell wresogi arallBoeler cefn tânGwresogydd troch trydanol (nid oriau brig)System drydanol sy’n cynhesu dŵr yn sythGwresogydd troch trydanol (oriau brig)

2. Maint y silindr: *
Dim silindrArferol 90 - 130 litr (hyd at 90cm / 36' o uchder)Canolig 131 - 170 litr (rhwng 90cm / 36' to 135' / 54' o uchder)Mawr > 170 litr (dros 54' o uchder)Dim Mynediad

3. Pa fath o ddeunydd inswleiddio sydd ar eich silindr: *
Heb ei inswleiddioInswleiddio wedi’i ffitio gan ffatri (Sbwng Solet)Siaced Tanc Dŵr Poeth

4 Beth yw trwch deunydd inswleiddio eich silindr: *
Dim12mm25mm (wedi’i ffitio gan ffatri - melyn)35mm38mm50mm (wedi’i ffitio gan ffatri - Gwyrdd)80mm120mm160mm

5. Oes gan eich silindr thermostat: *
OesNac oes

Rhan F

Oes gennych chi unrhyw dechnoleg adnewyddadwy yn eich cartref? *
OesNac oes

Os mai Oes yw’r ateb, nodwch y math:
Solar PVSolar ThermalPwmp Gwresogi o’r AerArall

Rhan G - Os ydych chi wedi cael dyfynbris yn barod gan Wales & West Utilities Ltd nodwch y manylion

Cyf. CRM:

Gwerth y Dyfynbris ac eithrio TAW

Gwerth y Dyfynbris yn cynnwys TAW

Dyddiad y rhoddwyd y Dyfynbris

Dyddiad y dyfynbris yn ddilys hyd at

Rhowch y rhifau/llythrennau hyn yn y blwch isod: *
captcha

Trwy anfon y ffurflen electronig hon, rwy’n caniatáu i’r wybodaeth ar y ffurflen hon gael ei defnyddio gan Cymru Gynnes a’n partneriaid ar gyfer y prosiect hwn. Mae'n bosibl y gallai’r wybodaeth gael ei chofnodi gan Wales & West Utilities a’i defnyddio ar gyfer adrodd i (OFGEM) o dan y rheoliadau presennol.

Ni roddir yr wybodaeth i gwmnïau neu asiantaethau eraill ac fe’i cedwir neu fe’i defnyddir yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001