• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Mapio Bregusrwydd FRESH

  • Home / Mapio Bregusrwydd FRESH

Mapio Bregusrwydd FRESH

Mae Data Sylfaen ar gyfer Strategaethau Ynni Cadarn ar gyfer Tai, neu FRESH, yn brosiect partneriaeth sy’n cael ei redeg gan Cymru Gynnes, ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Wales & West Utilities. Mae mapio Bregusrwydd FRESH yn seiliedig ar ymchwil a wnaed yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru a chaiff ei ariannu o dan brosiect Solcer yr UE.

Mae mapio bregusrwydd FRESH yn cymryd data mawr cymhleth ar iechyd gwael ac incwm gwael ac yn ei gyfateb â mapiau ar lefel-stryd o dai gwael. Mae’n goresgyn cyfyngiadau grwpiau ardaloedd mawr o ddata Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) trwy ddadansoddi data Ardal Gynnyrch (OA) manylach. Mae hyn yn creu proffil llawer manylach a mwy defnyddiol o’r gymdogaeth, ac mae’n bosibl rhestru strydoedd penodol.

Mae FRESH yn rhestru ‘clystyrau o strydoedd’ lle mae aelwydydd aneffeithlon o ran ynni ac mewn tlodi tanwydd. Mae hyn yn arwain at gyfres o fapiau pwerus, sy’n dangos lefelau bregusrwydd, y gellir maes o law eu cymharu â data gan asiantaethau lleol, yn cynnwys data budd-daliadau tai yr Adran Gwaith a Phensiynau a data Clwstwr Iechyd meddygon teulu, i helpu i flaenoriaethu adnoddau presennol. Yn ogystal â helpu i gyfeirio adnoddau presennol yn fwy effeithiol, fel arfer caiff ei ddefnyddio i ddarparu sylfaen data cadarn i ymgeisio am grantiau allanol.

Mae mapiau bregusrwydd FRESH yn cael eu defnyddio i weithredu rhaglen Hyrwyddwyr Ynni Cymunedol drwy Gymru a De Orllewin Lloegr. Mae’n gweithio mewn partneriaeth ag asiantau trydydd sector lleol, gan osgoi dyblygu a manteisio ar ‘wybodaeth leol’ i restru aelwydydd bregus gydag arolygon o dŷ-i-dŷ.

Mae’r proffiliau Iechyd ac Aelwydydd Bregus newydd sy’n cael eu darparu gan fapiau bregusrwydd FRESH, yn goresgyn cyfyngiadau data ar raddfa LSOA trwy ddarparu ffocws llawer cywirach ar y gymdogaeth, a dangos yn union lle mae angen cymorth ychwanegol. Gall hefyd oresgyn ‘cyfyngiadau cyfun’ data LSOA sy’n gallu cuddio strydoedd ag aelwydydd bregus sy’n gyfagos i aelwydydd mwy cyfoethog.

Fel rhan o’r system FRESH, mae Cymru Gynnes yn gallu proffilio’r gwaith yn ardaloedd pob awdurdod lleol yn erbyn y meini prawf yng Nghanllawiau NICE i leihau nifer Gormodol o Farwolaethau yn y Gaeaf. Yna fe’i defnyddir yn sail i becyn cymorth gweithredol ar gyfer canolfan lleihau tlodi tanwydd ym mhob awdurdod lleol, gan wella’r broses o rannu gwybodaeth a defnyddio adnoddau ar draws asiantaethau iechyd, tai a gwasanaethau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd mae mapiau bregusrwydd FRESH yn cael eu defnyddio yn ein prosiect Cartrefi Cynnes a Diogel.
Darllenwch am Cartrefi Cynnes a Diogel.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001