• Tackling fuel poverty together
 • information@warmwales.org.uk
 • 01656 747 622

Arbed

Prosiectau yn y Gorffennol – Arbed

Roedd Cymru Gynnes yn falch iawn o gael ei gomisiynu gan nifer o ddarparwyr tai cymdeithasol i helpu i weithredu cynlluniau drwy Gymru, wedi’u hariannu o dan raglen Arbed Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Yng ngham Arbed 1 roedd cronfa o £30 miliwn wedi’i hariannu’n bennaf gan Gronfa Buddsoddiad Cyfalaf Strategol (SCIF) ac Adran Ynni a Newid Hinsawdd y DU. Crëwyd Cam 1 o Arbed yn 2009 a dechreuodd weithredu yn 2010. Roedd yn canolbwyntio’n benodol ar welliannau effeithlonrwydd ynni i gartrefi mewn cymunedau economaidd-ddifreintiedig yng Nghymru.

Sicrhawyd effeithlonrwydd ynni trwy ôl-ffitio cartrefi â mesurau yn cynnwys inswleiddio waliau solet, gosod paneli solar a phympiau gwres.

Arbed 05Yn ystod cam 1 rhaglen Arbed, ariannwyd gwelliannau i fwy na 7500 o aelwydydd yng Nghymru yn cynnwys:

 • Mewn 4000 o gartrefi cymdeithasol a phreifat insiwleiddiwyd waliau solet
 • Mewn 1800 o dai cymdeithasol gosodwyd paneli ffoto-foltaig
 • Mewn 1080 o gartrefi gosodwyd system solar i gynhesu dŵr poeth
 • Roedd gan 1000 o gartrefi fynediad at danwydd rhatach a charbon is
 • Cafodd 100 o aelwydydd ar y rhwydwaith nwy bympiau gwresogi

 

Yn gyffredinol roedd y manteision hyd yn oed yn fwy, gan fod nifer o awdurdodau lleol wedi manteisio ar yr arbedion cost a’r arbedion maint a gynigiwyd gan gynlluniau Arbed i lunio eu cyllidebau eu hunain ar gyfer cynnal a chadw, adnewyddu tai, a chymorth yn y gymdogaeth. Trwy’r buddsoddiad gwnaed mwy nag un gwelliant i gartrefi i sicrhau effeithlonrwydd ynni:

 • Uwchraddio a newid boeleri
 • Uwchraddio ffenestri
 • Estyniad i doeau
 • Gwaith strwythurol
 • Cyngor ynglŷn ag arbed ynni

 

Roedd Cymru Gynnes yn falch iawn o weithio ar y cynllun gwirioneddol arloesol hwn i geisio mynd i’r afael â newid hinsawdd, helpu i ddileu tlodi tanwydd a rhoi hwb i ddatblygiad economaidd ac adfywio o fewn Cymru. Yn bwysicach sicrhaodd y gwelliannau a wnaed i’r stoc tai drwy gynllun Arbed fod atebion tymor hir yn eu lle i ddiogelu cartrefi Cymru yn y dyfodol.

Arbed 01Roedd creu hyfforddiant a chyflogaeth leol hefyd yn allweddol i’r cynllun a’r cyfleoedd economaidd i fusnesau Cymru. Cafodd y gwaith dylunio, gweithgynhyrchu, dosbarthu, gosod a chynnal mesurau effeithlonrwydd ynni a thechnolegau gwresogi/ynni adnewyddadwy oll eu darparu’n lleol lle bynnag oedd yn bosibl.

Roedd y prosiect yn llwyddiant mawr. Dechreuodd ail gam Arbed yn 2012 ac fe’i hariannwyd yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Gyda chyfanswm cyllideb o £45 miliwn yr amcanion cyffredinol oedd gwella effeithlonrwydd ynni mewn o leiaf 4800 o gartrefi presennol yng Nghymru erbyn diwedd 2015, gan leihau o leiaf 2.54 KTC o allyriadau nwyon tŷ gwydr.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001