• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Projects

Prosiectau yn y Gorffennol – Cynllun Treialu’r Fargen Werdd

Dewiswyd Cymru Gynnes, gan weithio gyda Chymdeithas Tai Aelwyd, gan Lywodraeth Cymru i gynnal cynllun treialu’r Fargen Werdd a fyddai’n profi’r tybiaethau y tu ôl i’r ‘Rheol Aur’. Dewiswyd Splott Baptist Court, sy’n eiddo i Gymdeithas Tai Aelwyd, fel lleoliad y cynllun treialu.

Mae Splott Baptist Court sydd wedi’i leoli mewn ardal o amddifadedd uchel yng Nghaerdydd, yn floc o fflatiau a adeiladwyd yn bwrpasol yn 1985 gyda waliau ceudod wedi’u hinswleiddio. Mae 24 o fflatiau ynddo ar gyfer pobl hŷn. Mae mwyafrif y preswylwyr dros 70 oed, ac ar adeg y cynllun treialu, roedd bron i hanner ohonynt yn derbyn credydau pensiwn a 66% yn derbyn budd-dal tai. Roedd y gwresogyddion stôr trydanol yn anodd eu cynnal a’u trwsio ac yn aneffeithlon i’w rhedeg. Roedd preswylwyr yn cwyno eu bod yn gorfod agor ffenestri yn y bore ond byddai’r fflatiau’n oer erbyn y pnawn, felly roedd angen gwresogyddion trydan arnynt wrth gefn. Roedd dŵr poeth hefyd yn broblem gan mai dim ond cyflenwad cyfyngedig oedd ar gael.

Gosodwyd prif gysylltiad nwy i’r fflatiau gyda grant o £45k a sicrhawyd gan Cymru Gynnes drwy Gynllun Cartrefi Cynnes Wales & West Utilities. Yn Chwefror 2013 dechreuodd y gwaith o osod y 24 system wresogi, inswleiddio drysau ac agoriadau i’r atig. Cynhaliwyd Asesiadau’r Fargen Werdd ar bob fflat cyn y gwaith gosod ynghyd â Thystysgrifau Perfformiad Ynni. Roedd hyn yn golygu bod data gwerthfawr ar gael am ddefnydd ynni er mwyn gwerthuso’r cynllun.

Roedd y cynllun yn cynnwys cyfnod monitro 12 mis gydag ymweliadau rheolaidd gan Wardeniaid Ynni Cymru Gynnes i helpu gyda thariffau ynni, cynnal asesiadau ‘ymddygiad ac adwaith’, a monitro defnydd ac arferion. Hefyd aeth Wardeniaid Ynni i weld y preswylwyr cyn y gwaith gosod i baratoi ar gyfer y gwaith. Hefyd cynhaliwyd ymweliadau dilynol i helpu i ateb unrhyw gwestiynau a ffonio cyflenwyr ynni ar eu rhan os gofynnwyd iddynt. Roedd cofnodion o ddefnydd ynni misol i’w cadw am nifer o flynyddoedd yn darparu data sylfaen gwerthfawr ar gyfer cymharu ystadegau, cyn ac ar ôl y gwaith gosod.

 

Aeth Ysgol Bensaernïaeth Cymru ati i ddadansoddi’r defnydd o ynni a’r data a gasglwyd gan y Wardeniaid Ynni. Hefyd i gynorthwyo’r broses hon ymhellach treialwyd dull cyn-asesu’r Fargen Werdd gan BRE. Ar ddiwedd y cyfnod monitro paratowyd adroddiad i Lywodraeth Cymru.

Meddai Jonathan Morris, Cadeirydd Cymdeithas Tai Aelwyd:
“Rydym yn ddiolchgar iawn am y cymorth a gafwyd gan Cymru Gynnes a’r grant hael gan Lywodraeth Cymru a Wales & West Utilities. Rydym hefyd yn falch y bydd y cynllun yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd gadarnhaol gan Lywodraeth Cymru, BRE ac Ysgol Bensaernïaeth Cymru i gael dealltwriaeth bellach a datblygu’r atebion gorau i fynd i’r afael â thlodi tanwydd a gwella’r defnydd o ynni yn y cartref”.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001