• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Ysgolion Cynnes

Prosiectau yn y Gorffennol – Ysgolion Cynnes

Mae’r prosiect Ysgolion Cynnes yn rhaglen addysg ysgolion arloesol sy’n helpu ysgolion a’u cymunedau lleol i ddeall arbed ynni a sut y gall newidiadau syml gael effaith gadarnhaol ar fywydau eu disgyblion, eu hathrawon a’r gymuned ehangach.

Gyda’n hymgynghoriad cychwynnol yn tynnu sylw at y galw gan ysgolion am raglen yn canolbwyntio ar arbed ynni, mewn ymateb cynigiodd Cymru Gynnes raglen ‘Ysgolion Cynnes’. Y nod oedd cynnig ateb cyfannol i’r heriau amgylcheddol ac ariannol y mae ysgolion a chymunedau drwy Gymru’n eu hwynebu a fyddai yna’n ysgogi gwelliannau cymdeithasol ac economaidd yn y gymuned ehangach.

Schools 04Defnyddiodd y prosiect sgiliau staff Cymru Gynnes i helpu 10 o ysgolion ar draws De Cymru i gymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd yn hybu dysgu a dealltwriaeth o arbed ynni. Yn ystod y rhaglen cynhaliwyd gweithdai rhyngweithiol, ymarferol a hwyliog i ddarparu’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i leihau’r defnydd o ynni, gan rymuso ysgolion i symleiddio a chydlynu eu cynlluniau amgylcheddol.

 

Er mwyn ymgysylltu a chynnwys y gymuned leol, mae ysgolion yn trefnu cymorthfeydd ynni i rannu eu sgiliau a’u gwybodaeth newydd i gymuned ehangach. O fewn y cymorthfeydd, disgyblion yw’r arbenigwyr ac maent yn darparu’r wybodaeth i aelodau’r gymuned gan roi cyfle i ysgolion ffurfio cysylltiadau newydd gyda’r gymuned leol.

Mae deall rôl hanfodol adnoddau a’u cyfraniad i gymdeithas yn agwedd bwysig o’r broses addysg gyda chysylltiadau â chyfnodau allweddol 1 a 2 o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Aethpwyd â’r gwersi hyn i gartrefi disgyblion a chymunedau lleol i symbylu newid hirdymor mewn ymddygiad o ran eu hagwedd tuag at arbed ynni.

Schools 01Gall pob ysgol sicrhau arbedion ond i fod yn wirioneddol lwyddiannus roedd angen ‘dull ysgol gyfan’. Roedd hyn yn cynnwys pawb yng nghymuned yr ysgol, yn ddisgyblion, athrawon, gwasanaethau ategol, rhieni a chartrefi. Mae pawb yn defnyddio cyfleustodau a chawsant eu hannog i chwarae eu rhan. Gweithiodd y prosiect Ysgolion Cynnes â 10 o ysgolion, gan gynnwys 1219 o ddisgyblion a 18 o oedolion. Sicrhawyd nifer o ganlyniadau allweddol:

  • Cafodd disgyblion, athrawon a’r gymuned wybodaeth ynglŷn ag arbed ynni a diogelwch nwy
  • Llai o gostau i ysgolion gan roi cyfle i gynyddu buddsoddiad yn rhywle arall
  • Y gymuned yn defnyddio llai o ynni gan helpu i liniaru tlodi tanwydd
  • Perthnasoedd newydd yn cael eu ffurfio rhwng disgyblion a’r gymuned leol
  • Ysgolion a chymunedau’n lleihau’r effaith ar yr amgylchedd

 

Schools 02Helpodd gwirfoddolwyr i ddatblygu’r prosiect yn ystod yr ymgynghoriad yn ogystal â chynnig cymorth yn ystod cymorthfeydd ynni. Roedd y gweithgareddau hyn hefyd yn gyfle i aelodau’r gymuned leol fod yn rhan o’r rhaglen a helpu i’w gweithredu. Cymerodd Cymunedau Ysgolion Lleol ran yn y rhaglen, felly hefyd y Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon, i ddarparu digwyddiadau a gweithgareddau.

Darparwyd y prosiect fel menter hirdymor gyda’r ysgolion a’r cymunedau’n gweithio gyda’i gilydd. Gellir efelychu’r fenter hon i gefnogi cymunedau lleol, nid yn unig er mwyn arbed ynni ond hefyd i sicrhau manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ehangach. Roedd cynaliadwyedd hirdymor y rhaglen yn elfen bwysig o’n gwaith gan y bydd yn fodd i Ysgolion Cynnes barhau yn y dyfodol.

 

Dywedodd pob un o’r ysgolion y gweithiwyd â nhw yn y prosiect fod ganddynt ddiddordeb pellach mewn mabwysiadu cynllun sy’n cynnig dulliau addysgu hwyliog a rhyngweithiol am yr amgylchedd, sydd hefyd yn cynnwys dull i leihau costau ynni cynyddol y mae ysgolion yn eu hwynebu.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001